Monday, May 9, 2011

درس 78: پرسش و پاسخ - لذت و مسیر روشن بینیپرسش و پاسخ - لذت و مسیر روشن بینی

پرسش: من یک تئوری دارم در مورد اینکه لذت های حسیِ کندالینی مربوط به پالایش و باز شدن کانالهاست، و بعد از آن از بین می رود و همه چیز حالت معمول را پیدا می کند. نظر شما چیست؟

پاسخ: من موافقم که لذت یکی از نمادهای بیداری است.

روشن بینی، بروز کردن و بالا آمدن سرور اکستاتیک است، و این کاملاً برای ما عادی می شود، زیرا این حالت طبیعی ماست و پیشرفت طبیعی تجربۀ ماست وقتی که سیدآسانا انجام می دهیم. تئوری شما درحال اثبات شدن است. این تجربیات برای کسانی که میزان لازم پالایش را داشته اند، و بطور موفقیت آمیزی از عهدۀ برقراری ارتباط جنسی برآمده اند، کاملاً حقیقی است. در آینده، شواهد بسیاری از این امر در بین مردم یافت خواهد شد. این واقعیت  دارد. شاید بشریت اکنون به اندازۀ کافی بالغ شده باشد که وارد تجربیات اکستاتیک شود بدون اینکه احساس گناه کند یا گرفتار خرافات شود.

وقتی که تجربیات اکستاتیک دارید، انجام مدیتیشن روزانه را فراموش نکنید. این تمرین اساسی ترین تمرین یوگا است. سرورآگاهی خالص پیش نیاز همۀ پبشرفتهای معنوی است.

استاد در درون شماست.   


No comments: