Monday, May 9, 2011

درس 57: پرسش و پاسخ - استاد در درون من است؟پرسش و پاسخ - استاد در درون من است؟

پرسش: شما هر درسی را با عبارت "استاد در درون شماست" خاتمه می دهید. آیا این بدان معناست که من استاد خودم هستم و نیازی به استاد بیرونی ندارم؟

پاسخ: نه این بدان معنا نیست. ما همه به دانش بیرونی که راه تجربیات درونی را به روی ما بازکند نیاز داریم. هدف از این عبارت یک یادآوری مداوم برای آنست که به شما هشدار دهد که برای رسیدن به روشن بینی بیش از هرکس دیگر باید به خودتان متکی باشید، زیرا تنها از طریق اشتیاق و عمل شماست که تجربۀ الهی شدن در شما بوجود می آید. تنها از طریق سیستم عصبی شماست که سرورآگاهی خالص و اکستسی الهی می تواند شناخته شود. شما نمی توانید این کار را به دیگری واگذار کنید. تنها با کوششهای روزانۀ شما و پالایش سیستم عصبی شماست که هر چیزی می تواند تحقق بپذیرد.این شما هستید که سفر معنوی را در پیش می گیرید. شاید سفر شما به معنی تسلیم شدن و سرسپردگی به یک استاد بیرونی برای تمام عمر باشد، یا شاید به معنی تذکیه و پالایش خود با پیروی از استادان متعدد در طول زندگی باشد. روابط بیرونی شما  به هر صورت که پیش برود، بیان الوهیت است که از درون شما واز طریق آرزوی قلبی تان، شما را بسوی آنها راهنمایی می کند. هرچه در بیرون اتفاق می افتد انعکاس آن چیزی است که در درون شما اتفاق می افتد، نه عکس آن . این است معنای عبارت " استاد دردرون شماست". اگر ما از اعماق دل خود تمنا کنیم، آموزشهایی را که نیاز داریم به خود جذب می کنیم. بعد دیگر با خودمان است که تصمیم بگیریم که از این فیضی که به ما روی آورده است بهره ببریم و به آنها عمل کنیم. اگر چنین کنیم از درون گسترش می یابیم. سرورآگاهیِ خالص و اکستسیِ الهیِ بیدارشده در درون ما گسترش می یابد. آنگاه می بینیم که هرایده آلی که انتخاب کرده ایم در ما گسترش می یابد. بنابراین استاد معنوی در درون ماست، حتی وقتی که ما اکنون با او به نحوی در بیرون تعامل داریم. استادان و فرزانگان منبع دانش های معنوی هستند و انرژیهایی هستند که ما آنها را در سفر خود به سوی بی نهایت جذب می کنیم و بدانها جذب می شویم. در نهایت روابط متقابل ما با آنها درونی است. آموزشهای آنها از درون بر ما تآثیر می گذارد.

استاد معنوی جریان آگاهی است که درما شروع می شود، و بر اثر اشتیاق ما به بیرون حرکت می کند، با دانش بیرونی مرتبط می شود، و بعد وقتی که آن دانش را بکار می گیریم در درون ما گسترش می یابد.

یک ضرب المثل قدیمی می گوید: "وقتی که شاگرد آماده باشد، معلم پدیدار می شود".

سؤالی که ما باید هر روز از خود بپرسیم اینست که: "اخیراً برای آماده شدن چه کرده ام".


استاد در درون شماست.


No comments: