Monday, May 9, 2011

درس 62: پرسش و پاسخ - یک سیکل کامل تنفس ستون مهره ایپرسش و پاسخ - یک سیکل کامل تنفس ستون مهره ای

پرسش: یک سیکل کامل تنفس ستون مهره ای چقدر باید طول بکشد؟

پاسخ: این امر ازفردی به فرد دیگر و حتی برای یک نفر در زمانهای مختلف متفاوت است. این موضوع بستگی به این دارد که سیستم عصبی ما در آن زمان خاص چطور عمل کند. این امر وقتی که دوره های پالایش دارد صورت می گیرد هم فرق می کند. وقتی که تنفس آهسته است، گرفتگی های کمی دارد آزاد می شود، اما در عین حال آماده شدن سیستم عصبی برای آزاد کردن گرفتگی ها هم در زمانی است که تنفس آهسته است. وقتی که گرفتگی ها شل شده و آزاد می شوند دیگر تنفس چندان آهسته نخواهد بود. شیوۀ کار اینست که در طول پرانایاما به آهستگی به طورعمیق و با راحتی نفس بکشید. به خودتان فشار نیاورید که از حد طبیعی کنونی خود فراتر بروید. حد شما روز به روز و حتی در طول یک جلسه هم تغییر می کند.

با توجه به این مقدمات، می توان گفت که یک سیکل کامل تنفس ستون مهره ای که شامل دم وبازدم است می تواند از پانزده ثانیه تا نیم دقیقه به طول بینجامد. ممکن است که دامنۀ آن از این مقدار بیشتر یا کمتر باشد. برای آن هدف خاصی را در نظر نگیرید. بگذارید بدنتان بشما بگوید که چه چیز درست است. گاهی ممکن است که ما به هوای بیشتری نیاز داشته باشیم. در مواقع دیگر ممکن است تنفس مان در موقع پرانایاما کاملاَ متوقف شود. این یک روند طببیعی است. ما فقط با آن پیش می رویم و روال کار را دنبال می کنیم.

در مدیتیشن هم گاهی ممکن است متوجه تغییر الگوی تنفس خود بشویم. این وقتی است که هیچ نظارت مستقیمی برروی تنفس نیست، و فقط از مانترا استفاده می شود. بدن هر وقت که فرصتی پیدا کند خودش را پالایش می کند. تغییرات تنفس نشان دهندۀ آن است که چیز خوبی دارد در ما اتفاق می افتد. تمرینات پیشرفتۀ یوگا دارد مؤثر واقع می شود. کافیست به برنامه مان ادامه دهیم.

استاد در درون شماست.No comments: