Monday, May 9, 2011

درس 76: پرسش و پاسخ - سی دی ها (قدرتهای ماورایی) - آیا این قدرت ها واقعی هستند؟پرسش و پاسخ- سی دی ها (قدرتهای ماورایی) - آیا این قدرت ها واقعی هستند؟

پرسش: آیا این قدرتهای ماوراییِ معروف واقعی هستند؟ البته براساس تجربۀ شخصی شما؟ اگر واقعی باشند آیا این تمرینات منجر به تجربۀ آنها می شود؟ من شنیده ام که بسیاری از استادان اخطار کرده اند که آنها فقط مایۀ انحراف ذهن و افتادن در دام نفس (ایگو) هستند، اما برای من تجربۀ آنها می تواند دلیلی بر توانایی انسان ورای آنچیزی باشد که آموخته است.

پاسخ: سؤال خوبی است.

اگر شما به انجیل یا کتابهای مذهبی دیگر معتقد باشید، این قدرتها واقعی هستند. اما من به خاطر شما به این زودیها در آسمان پرواز نخواهم کرد، و از دیوار هم عبور نخواهم کرد. مرده هم زنده نمی کنم، و به پنج هزار نفر هم غذا نمی دهم. من دراینجا ادعای گورو بودن ندارم، بنابراین دلیلی هم ندارد که چنین کارهایی بکنم. من فقط یک آدم معمولی مثل بقیه هستم.

اما باید تذکر داد که ما آدمهای معمولی می توانیم بطور مستمر تجربیات معجزه مانندی در زندگی خود بوجود بیاوریم. بین این موضوع و قدرتهای ماورایی و تمرینهای معنوی ارتباط وجود دارد.

همانطور که بسیاری از شما می دانید، در "یوگا سوتراهایِ پاتانجلی" فرآیندی بنام "سامیاما" وجود دارد  که بعنوان مبنای قدرتهای ماورایی شناخته شده است. سامیاما قصد خاصی را بطور سیستماتیک در سرورآگاهیِ خالص وارد می کند. اما هدف سامیاما دست یافتن به قدرتهای ماورایی نیست. هدف پالایش سیستم عصبی است که می تواند در نهایت منجربه دستیابی به قدرتهای ماورایی شود. سامیاما یک تمرین معنوی است که می تواند در همۀ تمرینات معنوی دیگر که قبلاً در موردشان صحبت کردیم ادغام شود. تأثیرات اولیۀ سامیاما حرکت دادن سرورآگاهی خالص و گسترش اکستسی در درون و ورای بدن است. سامیاما شکل گسترش (رشد) یافتۀ همۀ چیزهایی است که ما در تمرینات پیشرفتۀ یوگا انجام می دهیم. در اولین درسی که در اینجا ارائه کردیم، وقتی که در لیست چیزهایی که باید مطرح شود گفتیم که ما می خواهیم بکمک شیوه های مؤثر و قدرتمند  سرورآگاهی ساکت درونی را نهادینه کنیم و آنرا به بیرون از بدن گسترش دهیم، منظور ما از این روشها سامیاما بود. ما در درسهای آینده دربارۀ سامیاما صحبت خواهیم کرد. سامیاما برای گسترش بیشتر سرورآگاهی خالص و اکستسی الهی است نه برای ظهور قدرتهای ماورایی، اگرچه این تمرین ما را بطور طبیعی به آن مسیر هدایت می کند. وقتی که این قدرتها در ما بروز کند، ممکنست که برایمان مهم نباشد، زیرا خیلی قبل از آن زندگی ما به سرور اکستاتیکِ پایدار تبدیل شده است. معجزۀ واقعی این است.

 من سؤال شما را درک می کنم، و انگیزۀ شما را از مطرح کردن این سؤال می دانم. آیا شما خواستار تثبیت شدن در سرورآگاهی خالص و اکستسی بی پایان هستید؟ این آن چیزی است که در صورتی که بخواهیم و برایش تلاش کنیم به وفور به دست خواهیم آورد. این درسها برای رسیدن به این وضعیت است. شما می توانید با انجام تمرینات پیشرفتۀ یوگا در مسیر کسب قدرتهای ماورایی قرار بگیرید. اما وقتی که آنها را بدست بیاورید زیاد به آنها دلبستگی پیدا نخواهید کرد، زیرا ایگو (نفس) شما خیلی زودتر با قدرت لایزال یکی شده است.

استاد در درون شماست. 


No comments: