Monday, May 9, 2011

درس 66: پرسش و پاسخ - رسیدن، نه ترک کردنپرسش و پاسخ – رسیدن، نه ترک کردن

پرسش: تمرین پرانایاما احساس خیلی خوبی به من می دهد، و من نگرانم که نکند تمایل خود را به روابط جنسی با همسرم از دست بدهم. آیا ممکن است که چنین اتفاقی بیفتد، و اگر بیفتد، آیا می شود جلوی آن را گرفت؟

پاسخ: برخاستن اکستسی الهی بسط پیدا کردن است نه ترک کردن. سکس همیشه موضوع انتخاب است. گرچه درست است که با تمرینات معنوی توجه شما به طور طبیعی به سوی اکستسی درونی جذب می شود، اما این هم حقیقت دارد که سکس بیرونی هم به جای آنکه متوقف شود، پرشورتر می شود، و جنبۀ الهی پیدا می کند. این تأثیری است که سرورآگاهی خالص و اکستسی درونی روی تمام جنبه های زندگی می گذارد و آنها را از درون نورانی می کند. از آن پس شادی وسرور خالص در همه جا یافت می شود. این یک پیشرفت است. این طور نیست؟

در درسهای آینده ما بیشتر روی یوگا و سکس تأکید می کنیم. روند روشن بینی تا آنجا که به روابط ، ازدواج و سکس مربوط می شود، الزاماً باهم ناسازگار نیستند. تمرینات تانترا در دروس بعدی گنجانده شده تا روابط جنسی بیرونی بتواند قسمتی از فرآیند گسترش الهی باشد، به جای آنکه باعث خشکاندن آن بشود. البته انتخاب تمرینات با خود شماست. این تمرینات همۀ امور را دربر می گیرد. این به خود شما بستگی دارد که ببینید کدام برای شما مناسبب تر  است وعملی تر است.

اگر واقعاً بخواهید سفر را شروع کنید، حتماً راه آن را هم پیدا خواهید کرد. اگر تصمیم بگیرید که سفر را شروع کنید در خواهید یافت که به جای آنکه عازم شوید، دارید می رسید.

اشتیاق شما درین سفر راهنمای شما خواهد بود. صحبت کردن از اشتیاق یادآور یک موضوع بسیار مهم است که در درس آینده به آن خواهیم پرداخت: "باکتی".

استاد در درون شماست.


No comments: