Monday, April 4, 2011

درس 22- پرسش و پاسخ: کیفیت موجی مانترا پرسش و پاسخ: کیفیت موجی مانترا

پرسش: شما در مورد کیفیت موجی عمیق صوت آی ام صحبت کردید. آیا ممکن است که منظورتان را واضح تر بیان کنید؟
اگر من بخواهم روی هر صوتی که دوست دارم مدیتیشن کنم، آیا باز هم کار می کند؟

پاسخ: اصوات خا صی بوسیلۀ سیستم عصبی ما بهتر ادراک می شوند و با آن هماهنگی بیشتری دارند.آنها در عمق سکوت ذهن رد پای موجی شکلی دارند که بروشی خاص سیستم عصبی ما را بیدار می کنند. آی ام چنین صوتی است. همینطور که شما به تمرین کردن ادامه می دهید ، می بینید که سیستم عصبی شما بروشی خاص بیدار می شود. این امر بقدری آشکار است که شما بخوبی آن را درک خواهید کرد. وقتی که روشهای پیشرفتۀ تنفسی( پرانایاما) را یاد بگیریم، بتدریج می توانیم ببینیم و حس کنیم که مانترا عصب های ظریف را نمودار می کند،  اَشکال بسیارگوناگونی از سرور. در این وقت است که کیفیت موجی ژرف این صوت آشکار می شود.

بنابراین مانترا باید کیفیت خاصی داشته باشد. هر صوتی نمی تواند مقصود ما را برآورد. البته شما می توانید هر صدایی را که دوست دارید برای مانترا بکار ببرید. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که بتواند مؤثر واقع شود.

همچنان که پیشرفت می کنید، متوجه نقش دقیقً مانترا می شوید، و آن وقتی است که این صوت در درون عصب های ظریفتان به ارتعاش در می آید ودر نواحی وسیع اکستاتیک شما پخش می شود. به محض این که شما با حوزۀ کیهانی خود آشنا شوید، امکان انتخاب و استفاده از اصوات خاص و افکار معنی دار برایتان روشن می شود. اما باید قدم به قدم پیش رفت. امروز مانترا  و فردا تمام کیهان. آنها همه به شما تعلق د ارند. شما همه هستید.

استاد در درون شماست


1 comment:

چیاکو said...

111022
سشنبه آسمانی
زمان تغییر فرا رسیده