Monday, April 4, 2011

درس 34 - مدیتیشن - پرسش و پاسخ - مدیتیشن و مشکلات جهانی مدیتیشن - پرسش و پاسخ - مدیتیشن و مشکلات جهانی

پرسش: مطمئناً چیزهای خیلی مهمتری از فکر کردن به صوت آی اَم وجود دارد. در دنیا مشکلات جدی تری مثل تروریسم، جنگ، بیماری و گرسنگی وجود دارد. من سردرنمی آورم آیا شما مطمئنید که مراقبه راهی برای گریز از واقعیت نیست؟

پاسخ: بخاطر داشته باشید که مدیتیشن فکر کردن تصادفی و بدون منطق به آی اَم نیست. همانطور که بطور مفصل شرح داده شد، این یک راهکار دقیق است که ما را به عمیق ترین سطوح آرامش و سرور در درونمان می برد، و این کیفیات را به بیرون می آورد و وارد فعالیتهای روزانه مان می کند. مدیتیشن گریز از واقعیت نیست، بعکس نوعی آمادگی برای رویارویی با آن است. حتی می توان گفت که مراقبه آشکار کنندۀ واقعیت است، زیرا تقریباً تمام آنچه که ما واقعیت می دانیم محصول قوۀ ادراک ماست. بالاخص این که آیا ما یک لیوان را نیمه پر می بینیم یا نیمه خالی.

اگر ما لیوان را نیمه پر ببینیم، جای امیدواریست. زیرا حتی در بدترین شرایط هم انرژی بی پایانی برای انجام دادن کارهای خوب داریم. ما راههایی را برای بهتر شدن اوضاع می یابیم و در جهت رسیدن به آنها کوشش می کنیم. اما وقتی که لیوان را نیمه خالی ببینیم، امید کمی وجود دارد، و انرژی کمتری برای انجام کاری در جهت بهتر شدن داریم. اگر مصیبتی روی کند، ما روحیۀ اطرافیان را خراب می کنیم و بجای آن که به دنبال راه حل بگردیم خودمان بخشی از مشکل می شویم. پس اگر مدیتیشن منبعی برای آرامش و خوشحالی درونی و خوشبینی و استقامت در زندگی باشد، این کار می تواند فرمولی برای بهتر کردن محیط اطراف ما و جهان باشد.

نتایج مدیتیشن مسری است. وقتی که ما مراقبه می کنیم، دیگران نه تنها تحت تأثیر اعمال الهام بخش ما قرار می گیرند، بلکه همچنین از درخشش غیرقابل رؤیت سرورآگاهی خالص که از ما پراکنده می شود تأثیر می پذیرند. ما می توانیم با گشودن خود به بی نهایت درونی مان در دیگران آرامش و خوشبینی ایجاد کنیم.

مسیح (ع) می گوید: " شما نور جهان هستید".

اگر هرروز میلیونها نفر مراقبه کنند، جهان روشن خواهد شد. هریک از ما می تواند با بیرون آوردن نور الهی درونی خود سهم خود را ایفا کند. این گریز از واقعیت نیست. این مسئولیت پذیری است. تعالی فقط مربوط به ما نیست، مربوط به همۀ انسانهای روی زمین است.

بنابراین هرروز مدیتیشن کنید، و با تمام وجود کاری را انجام دهید که قلبتان بشما می گوید که از همه مهمتر است. به امید اینکه لیوان شما بسود همۀ جهانیان لبریز شود.

استاد در درون شماست.


No comments: