Monday, April 4, 2011

درس 30: مدیتیشن - پرسش و پا سخ - رژیم غذاییمدیتیشن - پرسش و پا سخ - رژیم غذایی

پرسش:آیا اگر گیاهخواربشوم، مدیتیشنم بهتر می شود؟

پاسخ: فقط اگر بطور طبیعی چنین تمایلی پیدا کرده اید. رژیم های غذایی زورکی معمولاً رژیم های خوبی نیست، زیرا باعث استرس و قضاوت از خود می شود، و به محض اینکه بدن فرصت پیدا کند دوباره به رژیم قبلی برمی گردد. بهمین دلیل است که رژیمهای غذایی سخت بندرت در دراز مدت نتیجه می دهد. تمایل به آن باید از درون بیاید.

اگر شما بطور مرتب مراقبه کنید، خواهید دید که به موقع خود به یک رژیم غذایی سبکتر و مقوی تر گرایش پیدا خواهید کرد. اولویت های شما بطور طبیعی تغییر خواهد کرد. این کار را بکنید. بدن می داند برای حفظ روند پالایشی که در اثر مدیتیشن صورت می گیرد به چه چیزی نیاز دارد. وقتی که سرورآگاهی خالص در درون بالا بیاید، عادات غذایی مطابق آن تغییر خواهد کرد.

تنها دستور غذایی ای که در اینجا توصیه می شود خوردن غذاهای "سبک و مقوی" است.  " سبک" برای آنکه به سیستم عصبی کمک کند که کار پالایش را که در اثر تمرینات پیشرفتۀ یوگا صورت می گیرد تسهیل کند، و " مقوی " برای آنکه کمک کند که بدن در سلامتی کامل باشد. غذاهای خیلی سبک معمولاً مقوی نیستند و غذاهای خیلی مقوی هم غالباً سبک نیستند. مهم ترین اصل حفظ تعادل است و مدیتیشن مرتب ما را به آن جهت هدایت می کند. اشتغال ذهن به امر رژیم غذایی کمکی به مراقبه نمی کند. بنابراین سخت نگیرید و دوبار در روز مدیتیشن کنید. رژیم غذایی خودش بموقع انجام خواهد شد.

استاد در درون شماست


No comments: