Monday, April 4, 2011

درس 28: مدیتیشن - پرسش و پاسخ - آیا من قاطعیت خود را از دست خواهم داد؟مدیتیشن - پرسش و پاسخ - آیا من قاطعیت خود را از دست خواهم داد؟

پرسش: کارمندان من می گویند که من کمتر از قبل سختگیری می کنم. نمی دانم این چیز خوبی است یا نه؟ آیا من در اثر مدیتیشن به یک فرد ملایم و غیر قاطع تبدیل خواهم شد؟

پاسخ: نه چنین احتمالی وجود ندارد. شما در اثر مدیتیشن خیلی قوی تر می شوید، بدین معنی که به خود واقعیتان در بنیادی ترین سطح تبدیل می شوید. همزمان، بمرور کمتر رفتار آزاردهنده از خود بروز می دهید. شما کمتر ایرادگیری می کنید و با خونسردی و آرامش چیزهایی را که برایتان مهم است حل و فصل می کنید. مردم تا حالا هم متوجۀ این تغییر شده اند. این چیز خوبی است. شما اکنون برای تشویق کارمندان زیر دستتان در موقعیت بهتری هستید، زیرا بیشتر از سطح قدرت درونی عمل می کنید تا از سطح خشم و تنش.

البته اعتقاد براین است که تنش "بخصوص در کارهای تجاری" برای ترغیب افراد به کارکردن ضروریست. آنها می گویند که "ترس بزرگترین محرک است". ترس محرک است اما فقط وقتی مفید است که افراد را در دست یافتن به ادرا ک بیشتر حقیقت درونی یاری کند، و موجب رسیدن به نقطه ای ورای ترس شود. اگر ترس ما را وادار به رفتن بدنبال حقیقت نکند، ما در چرخۀ بی پایانی از بدبختی و زندگی ملال آور گرفتار می مانیم. هیچکس نمی خواهد که در این چرخه باقی بمانند، حتی کسانی که آنرا می چرخانند و دیگران را در زیر آن له می کنند. تا بحال بنظر می رسید که چارۀ دیگری وجود ندارد. اما وجود دارد و چیزها می توانند تغییر کنند. شما می توانید به کمک مدیتیشن روزانه به درون بروید، آنگاه از چرخه بیرون می آیید، وبه دیگران هم کمک می کنید تا ازین چرخه بیرون آیند. شما درخواهید یافت که با از بین رفتن سختگیری ها شغل و همۀ زندگی بسیار پرثمرتر و رضایت بخش تر می شود. با افزایش سرورآگاهی خالص بدخلقی از بین می رود. و از آن ببعد هیچ محدودیتی در برای آنچه که می خواهید بدست بیاورید وجود نخواهد داشت.

استاد در درون شماست


No comments: