Monday, April 4, 2011

درس 29: مدیتیشن - پرسش و پاسخ - الکل، سیگار و مواد مخدرمدیتیشن - پرسش و پاسخ - الکل، سیگار و مواد مخدر

پرسش: من دوست دارم که وقتی که از سر کار برمی گردم یک نوشیدنی الکلی بنوشم. بنظر نمی رسد که این کار قبل از مدیتیشن خوب باشد، بعد از مدیتیشن هم احساس خوبی ایجاد نمی کند. آیا الکل و مدیتیشن باهم ناسازگارند؟

پاسخ: کار مدیتیشن نهادینه کردن پاکسازی ژرف در سیستم عصبی است. انجام مرتب آن نتایج مثبت زیادی دارد. بهمین دلیل است که مصرف موادی که روند پاکسازی سیستم عصبی را به تأخیر می اندازد با روند مدیتیشن جور در نمی آید. این یک درس اخلاقی نیست، درک عمومی است. از آن مهمتر یک امر تجربی است. شاید قبل از شروع مدیتیشن، یکی دو گیلاس مشروب تاحدی باعث کاهش تنش های زندگی می شد، و با تیره کردن ادرک ما و یا تغییر آن بطور موقت حالت سرخوشی بما می داد. اما بعد از شروع مدیتیشن، تجربیات ما عوض می شود. ما آرامش و شادی و روشنی ای را کشف می کنیم که از درون می آید و کاملاً با آن حالت سرخوشی مصنوعی که قبلاً احساس می کردیم، متفاوت است. این دواصلاً با هم قابل مقایسه نیستند. مدیتیشن بتدریج دورنمای ما را از زندگی عوض می کند. لذت زودگذر ناشی از نوشیدن الکل درخشش خود را در مقایسه با نتایج لذت بخش پایداری که از مدیتیشن عاید ما می شود از دست می دهد.

دوباره تأکید می کنم که این یک درس اخلاقی نیست. این یک نباید نیست.  همیشه انتخاب با شماست. اگر انتخاب شما دست یافتن به چیزی بیشتر در زندگیست، می توانید مطمئن باشید که بهترین راه  دنبال کردن راه مدیتیشن و سایر تمرینات پیشرفتۀ یوگاست. بدست آوردن تجربۀ  سرورآگاهی خالص برخورد شما را نسبت به الکل تغییر می دهد. اگر برای مدتی بطور مرتب مدیتیشن کنید، بمرور گرایش شما نسبت به چیزهایی که برای شما خوب نیست کاهش می یابد. علاوه بر الکل، افراد دریافته اند که تمایل به مصرف مواد مخدر، سیگار و حتی کافئین هم کمتر می شود. هیچ قانونی در کار نیست، این امر در نتیجۀ بالا آمدن سرورآگاهی خالص( طبیعت واقعی شما) از درون بطور خودبخودی اتفاق می اقتد. تنها کاری که باید بکنیم اینست که روزی دو بار مدیتیشن بکنیم . اگر به آنچه سکوت درونی ما می گوید گوش کنیم، خواهیم دانست که چکار باید بکنیم.

داروهای تجویز شده چیز متفاوتی است. به آنها مطابق دستور عمل کنید. اگر احساس می کنید که داروهای تجویز شده با مدیتیشن تداخل می کند، با پزشک خود مشورت کنید. ممکن است  که او بتواند راهی پیدا کند که نیازهای دارویی شما را با نیازهای مدیتیشن هماهنگ کند.

استاد در درون شماست


No comments: