Monday, April 4, 2011

درس 46: پرانایاما، پرسش و پاسخ - بالا کدام طرف است؟پرانایاما، پرسش و پاسخ - بالا کدام طرف است؟

پرسش: چرا ما در موقع دم سوشومنا را بطرف بالا دنبال می کنیم و موقع بازدم بطرف پایین؟ آیا اگر این کار را در جهت عکس هم انجام بدهیم ، کار می کند؟ یعنی در موقع دم بطرف پایین برویم و در وقت بازدم بطرف بالا؟

پاسخ: در مراحل ابتدایی، پرانایاما در هر دو جهت عمل می کند. با تنفس اسپاینال ابتدایی بهر دو صورت می توان عمل کرد. هرچند که بعداً آشکار خواهد شد که روش بهتر اینست که سوشومنا را در موقع دم بطرف بالا و در بازدم بطرف پایین دنبال کنیم.این امر وقتی مشخص خواهد شد که بخواهیم آن دسته از تمرینات پیشرفتۀ یوگا را که مستلزم حبس کردن نفس با ریۀ پر است انجام دهیم.در این زمان لازم است که برای انجام این تمرینات در قسمت بالای بدن، توجه مان به جایی نزدیک به بالای سوشومنا معطوف شود. هم چنین مواقعی پیش می آید که در حالی که ریه ها خالی است، تنفس خود بخود متوقف می شود، که این کار به بیولوژی داخلی آزاد شدن پرانا از مخزن عظیم خود در نزدیکی انتهای ستون فقرات مربوط می شود. این امرخود را بصورت تخلیۀ ریه ها وبعد کشیده شدن بطرف بالا از ناحیۀ نزدیک ستون فقرات نشان می دهد. ما یاد می گیریم که این روند بالا کشیدن خود بخودی را که در موقع خالی بودن ریه ها رخ می دهد تسهیل کنیم، تا توجه ما در آن موقع به محلی نزدیک ستون فقرات باشد نه به بالای آن. در واقع این دو نوع توقف نفس برای آنکه توجه ما در موقع تنفس اسپاینال در چه مسیری روی سوشومنا حرکت کند عامل تعیین کننده ای است.

وقتی تنفس متوقف می شود، ما بدون تردید می دانیم که کدام طرف بالاست. در نهایت، اینکه نفس مان  ما را در سوشومنا بکدام جهت می برد اصلاً بدون حساب و کتاب نیست.

ما در ادامۀ این دروس به جرئیات بیشتری دربارۀ نگهداشتن یا تعلیق نفس که " کامباکا" نامیده می شود خواهیم پرداخت. با بالا رفتن در درون سوشومنا در موقع دم و پایین رفتن در موقع بازدم، ما می توانیم مطمئن باشیم که یک اساس درست برای تمام تمریناتی که در آینده می خواهیم انجام دهیم گذاشته ایم.

استاد در درون شماست.


No comments: