Saturday, May 16, 2015

درس 115: پرسش و پاسخ - مانترا، زبان و معنیپرسش و پاسخ: مانترا،  زبان و معنی

پرسش: انگلیسی زبان مادری من نیست،  نمی دانم آیا باید مانترای آی ام (I AM ) را به زبان خودم ترجمه کنم و در مدیتیشن بکار ببرم یا نه؟

سؤال خوبی است،  دیگران هم این سؤال را پرسیده اند.  حتی آن دسته از ما هم که انگلیسی زبان اول آنهاست بایستی توصیه های زیر را یادداشت کنند:

نه،  مانترا را ترجمه نکنید همانطور که قبلاً هم گفته شد،  مانترا ربطی به زبان یا معنی ندارد.  اگر آنرا به طور شفاهی داده بودیم نه هجی کردن در کار بود نه زبان و نه معنی.  فقط یک ارتعاش صوتی که در مدیتیشن به روشی خاص به کار می رفت تا به ذهن اجازه دهد که بطور طبیعی به سکوت برود.

چون ما داریم همۀ این کار را به صورت نوشته انجام می دهیم،  ناچاریم که مانترا را اسپل( هجی) کنیم چه با هجی کردن و چه بدون هجی کردن،  آن فقط یک صوت است که دانسته شده که کیفیت های خوب( مثبت) خاصی را در عمق سیستم عصبی دارد.  این مطلب دردرس 59# " بعضی ویژگیهای مانترا" بررسی شده است.  این صوت در سنت انگلیسی به صورت  I  AM  یافته شده است.  در سنتها و زبانهای دیگر هم اشکالی شبیه یا گاهی همانند یافته شده است.  کیفیات ارتعاشی طبیعی آن در سیستم عصبی ما جهانی است و با زبان تعیین نمی شود.

اگر هجی آی ام حواس شما را پرت می کند به همین صدا ،  طرز نوشتن متفاوت فکر کنید-  AY   AM  .  همان تلفظ ،  نه زبان و نه معنی دارد.  اگر سعی کنیم و معنایی را به آن اتصال دهیم،  به مدیتیشن خود لطفی نخواهیم کرد.  بگذارید یک صدا در زندگی ما باشد که هیچ رابطه ای با امور دیگری نداشته باشد،  بگذارید آن مانترا باشد.  مانترا فقط یک معنا دارد آن مانند بلیط یا جواز ورود ما به بی نهایت است.  بگذارید آنرا فقط بدین منظور بکار ببریم و فقط برای اینکار در موقع مدیتیشن بکار ببریم.

اگر معنی و زبان در مدیتیشن ظاهر شود .  ما آنرا به مانند افکار دیگری ظاهر می شود تلقی می کنیم و بسادگی به مانترا در هر سطحی از سکون یا ابهام که بود برمی گردیم.  بعد پیشروی درونی خود را بسوی سکون ،  سکوت درونی و سرور آگاهی خالص ادامه می دهیم.

وقتی که ارتعاش صوتی تنها را بکار ببریم ذهن بهتر می تواند در سکوت قرار گیرد.  معانی ما را به سطح ذهن می کشانند،  بنابراین ما به سادگی آن را رها می کنیم و جانب سطوح ظریفتر ارتعاش مانترا را می گیریم.  معانی و زبان برای دنیای بیرونی است.  ارتعاشاتی که به طور طبیعی ظریفتر و ظریفتر می شوند برای دنیای درونی سرور آگاهی خالص است.  مانترا برای اینکار است.  آن یک لغت معنا دار نیست.  آن یک وسیلۀ ارتعاشی است که همینطور که ما هر روز راهی بی نهایت می شویم پالایش یافته و ناپدید می شود.

به موقع ،  با تمرین ساده روزانۀ مدیتیشن،  دنیای درونی ساکت سرور آگاهی خالص ما در زندگی بیرونی حضوری همیشگی می یابد،  و بالعکس.  دروازۀ سیستم عصبی ما کاملاً باز می شود.  ما حقیقت یوگا را که پیوستن بی نهایت با زندگی روزمره ماست تجربه می کنیم.  ما به مرحله ای می رسیم که در می یابیم که ما " آن " هستیم.

این نتیجه شکوهمند کاری با زبان و معنای خارجی مانترا ندارد.  ما همۀ اینها را در موقع مدیتیشن پشت سر می گذاریم.  

 استاد در درون شماست.

No comments: