Saturday, May 16, 2015

درس 113: پرسش و پاسخ - سرور، اکستسی و عشق الهی


پرسش و پاسخ - سرور، اکستسی و عشق الهی

سؤال : آیا می توانید تفاوت بین سرور و اکستسی را شرح دهید؟

پاسخ: اجازه دهید معنی این دو لغت را در دیکشنری ببینیم.

سرور (  (blissیعنی " خوشحالی کامل (بی پایان) ،  بهشت،  عالم بالا (خدا)"

اکستسی یعنی شور و هیجان و لذت بیش از اندازه

آنها به نظر شبیه می آیند،  اما آنطور که ما در تمرینات پیشرفته یوگا این دو کلمه را تعبیر می کنیم چندان مثل هم نیستند،  تفاوت آنها به جایی مربوط می شود که این تجربیات شروع می شود. این نکته به درک نحوه استفاده از آنها در این دروس و چگونگی ارتباط آنها با تمرینات ویژه ای که انجام می دهیم  کمک می کند و هم چنین رابطه ی بین عشقبازی الهی درونی ما و قدمهایی که در مسیر روشن بینی بر میداریم. را روشن می کند.  

ما تجربیاتی را که در طول تمرینات و بعد از آن داریم نام گذاری می کنیم.  بنابراین،  این کلمات در اینجا   مثل هر چیز دیگر که  در این دروس مورد بحث قرار می گیرد  مبتنی بر تجربه هستند،.  آنها لغاتی هستند که ما به کار می بریم تا چیزهایی را که در درون ما اتفاق می افتند  توضیح دهیم.  اول تجربیات می آیند بعد لغات،  نه خلاف آن.
سرورکه با " سرور آگاهی خالص" همراه است،  در مدیتیشن تجربه می شود و بتدریج با ادامه مدیتیشن بیش از پیش وارد زندگی روزمرۀ ما  می شود. سرور به صورت یک سکوت آرامش بخش و دلپذیر یا شاید بتوان گفت نوعی لبخند درونی پایان ناپذیر ظاهر می شود.  آن خوشحالی ایست که وقتی که ما مکرر و مکرر ذهن و بدن خود را در مدیتیشن به سکون می بریم  بدون دلیل از درون ما بالا می اید.  آیا این سکوت درونی که ما در طول مدیتیشن با آن تماس می گیریم سرور کامل است،  خداست یا بهشت است؟. .آن را هر چه می خواهید بنامید  وقتی که حضور این سکوت در درون رشد ما می کند،  به ما بسیار نزدیک می شود.  آن تغییر ناپذیر است،  و بدون توجه به آنچه که در اطراف ما می گذرد همیشه مثبت است و احساس ابدیت در آن است.  بهتر از آن اینکه،  آن آگاهی ماست که مستقل از بدن،  نفس،  ذهن،  عواطف،  احساسات و همۀ امور بیرونی به تنهایی ایستاده است.   آن همان صخرۀ شهود است که طوفان زندگی آنرا از هم نمی پاشد.  وقتی که حسِ"خود" تبدیل  به سکوت درونی شود "ما" به کجا می رویم ؟ همه جا و هیچ کجا.  سرور آگاهی خالص یک راز است.  با اینهمه جوهر وجودی ماست .  آن چیزی است که ما در اصل هستیم.  ما آنرا بصورت سرورو خوشحالی کامل پایان ناپذیر تجربه می کنیم.  آگاهی ما منبع سرور است.  آگاهی ما سرور است. لازم نیست که گفته مرا دربست بپذیرید.  اگر ما هر روز مدیتیشن  کنیم،  بتدریج می فهمیم که سرور آگاهی خالص چیست؟ در انجیل آمده است " سکوت کنید،  و بدانید که من خدا هستم" . تنها در سکوت کامل است که ما می توانیم خدا را تجربه کنیم.

از طرف دیگر،  اکستسی نوعی بازگشت به اصل است.  ما در دنیای  رویایی لذت گم می شویم. " شادی و سرور بی حد و حصر" برای آن توصیف مناسبی است. 
اکستسی از کجا می آید؟ وقتی که سرور در نتیجۀ آگاهی در ما جریان می یابد،  اکستسی در بدن ظاهر می شود.  وقتی که پرانا ما را به روشی مطبوع از خود بیخود می کند اکستسی ایجاد می شود..  شما آن پرانا یا نیروی زندگی را به خاطر خواهید داشت،  و خواهان بازگشت آن خواهید بود ، آن یکی از اولین تظاهراتی است که از سرور آگاهی خالص بیرون می آید.  وقتی پرانا به شیوه ای تکاملی  در سیستم عصبی حرکت می کند،  ارتعاشاتی ( نوساناتی) تولید می کند که ما آنرا به صورت لذتی بیش از حد تجربه می کنیم.  اکستسی " الهه" (کندالینی ) است که درون ما حرکت می کند.  اکستسی از یک کند الینی بیدار شده ناشی می شود  که ما می دانیم از انرژی جنسی ما یا انبار عظیم پرانا،  بیرون می آید.

حالا رابطه متقابل بین سرور و اکستسی مطرح می شود  که گاهی باعث سر هم کردن این معانی با هم در عباراتی نظیر" اکستسی سرور آمیز" یا " سرور اکستاتیک" می شود.  این جا چه چیز است؟ آیا یوگانی وقتی این عبارات را به کار می برد دچار سر در گمی می شود؟ بله درست است.  کیست که وقتی پای عشقبازی در میان است دچارسر در گمی نشود. 

حقیقت این است که سرور و اکستسی می خواهند در درون ما با هم یکی شوند.  به صورت استعاری ،  سرور آگاهی خالص شیوا است( انرژی مذکر) ،  که همه جا در درون ما به صورت سکوت درونی حضور دارد.  حداقل وقتی که در حال مدیتیشن هسیم او حاضر است.  اگر ما در نتیجۀ تنفس ستون مهره ای و دیگر تمرینات پیشرفته یوگا یک کند الینی شاکتی بیدار شده داشته باشیم، شاکتی ( الهه مؤنث ) در درون سیستم عصبی ما در شکار شیوا ( خدای مذکر) است.  ما می دانیم که اوست ،  زیرا حرکت او را در درون خود به صورت اکستسی ( یا اتش) حس می کنیم که در حالی که پیش می رود به پاکسازی  مشغول است. زمانی که سکوت درونی در ما تثبیت شود و اکستسی هم در درون ما به اطراف حرکت کند  چه اتفاقی می افتد؟

فعال شدن تجربه سرور واکستسی از طریق تمرینات پیشرفته یوگا به دو مرحلۀ اولیه ی روشن بینی که در دروس قبل شرح داده شد - برخاستن  سکوت درونی و برخاستن اکستسی که بهتر است به همین ترتیب انجام شود-  مربوط می شود. سومین مرحله روشن بینی به دنبال اتحاد سرور و اکستسی در یک رابطۀ عاشقانه الهی درونی خواهد آمد.  وقتی که این اتفاق بیفتد، ما می خواهیم این دو اصطلاح را سر هم کنیم تا بتوانیم این وضعیت درونی را توصیف کنیم،  زیرا سرور آگاهی خالص و اکستسی الهی هر دو همزمان حضور دارند و در درون ما به هم می پیوندند.

تنیجه ی این اتحاد انرژی های دو قطبی مردانه و زنانه در درون ما چیست؟ ما مرحله سوم روشن بینی را به عنوان " وحدت " توصیف کرده ایم،  در این وضعیت ما همه را تظاهر " یک" " واحد که خود ما بدان تبدیل شده ایم می دانیم.  آن " واحد " در واقع سرور آگاهی خالص است که با همه ی فرآیندهای  اکساتیک طبیعت همزیستی یافته است.  وقتی که به این مرحله برسیم،  ما به کانالی برای جریان یافتن ابدی عشق الهی تبدیل می شویم.  ما در جهت خیر همه عمل می کنیم،  و درعوض انتظار هیچ پاداشی نداریم،  زیرا همه را تجلی"خود" خویش می بینیم.  در این مرحله ،  نیاز های شخصی بسط پیدا می کند و نیازهای جهانی را در بر می گیرد.  این روشن بینی است.  عشق الهی که زادۀ اتحاد بین سرور آگاهی خالص و اکستسی الهی در درون ماست بطور طبیعی از درون ما سر می زند. 

تمرینات پیشرفته یوگا برای این است که این فرآیند تکاملی دگرگونی در سیستم عصبی ما را تسهیل کند.  همه انسانها با این توانایی به دنیا آمده اند تا چنین سفر شکوهمندی را انجام دهند.

استاد در درون شماست.

 

No comments: