Saturday, May 16, 2015

درس 109 : پرسش و پاسخ - باکتی، مدیتیشن و سکوت درونی


 

 پرسش و پاسخ - باکتی، مدیتیشن و سکوت درونی

از یوگانی

تاریخ: 6 فوریۀ 2004

به  اعضای جدید توصیه می شود که دروس را از اول بخوانند زیرا ممکن است دروس قبلی پیش نیاز درس اخیر باشند .

پرسش: نمی دانم چطور بیان کنم،  آیا ممکن است که کندالینی با ما صحبت کند؟ بگذارید به عقب برگردم. . .  بعد از خواندن درس باکتی، من به هدایت کردن اشتیاقم بسوی معنویت پرداخته ام- بعضی وقتها زیاد خوب نبوده است، اما در مواقع دیگر احساس می کنم که انگار قدم ها و افکارم همان جایی است که باید باشد.  در یک موقعیت من از خدا خواستم تا مرا از طریق انرژی کند الینی هدایت کند تا بتوانم بدانم روح چیست! و ایگو(نفس) چیست که تظاهر می کند که روح است. گاهی وقتی که فعالیت معنوی می کنم از این انرژی بصورت احساسات و امواج سرور آمیز راهنمایی می گیرم.  بنابراین سؤال من این است که آیا کند الینی می تواند با انرژی خود با ما صحبت کند یا اینکه این جوابِ مستقیم از خدا یا افکار فرشتگان است؟ آیا این باکتی است؟ آیا تکنیکهایی وجود دارد که استفاده کنیم تا بکمک آنها عادات و تمایلات) قدیمی را پالایش کنیم و مسیر آنها به طرف باکتی تغییر دهیم؟

پاسخ: بله خدا می تواند با ما صحبت کند.  این ارتباط می تواند از طریق کند الینی یا هر کانال الهی دیگری که انتخاب کنیم برقرار شود. ما با انتخاب و تمرکز کردن روی یک آرمان معنوی می توانیم هیاهوی درونمان را ساکت کنیم و بطور مداوم راهنمایی بگیریم. به موقع، با آن راهنمایی یکی خواهیم شد، زیرا استاد معنوی- خدا در درون ماست، و خود ماست.  این امر زیاد به ذهن مربوط نمی شود. خدا با عقل صحبت نمی کند، بنابراین در مورد بازیهایی که ذهن ما با ما می کند هشیار باشید.  ما می توانیم خیلی زود بکمک ذهن مان  در رویاهایمان کاخ بسازیم.

خدا در قلب مان است و از طریق الهام و احساسات با ما سخن می گوید.  ما هم همین طور با خدا صحبت می کنیم، با قلب مان و با احساس مان. اگر ما در باکتی خود نسبت به آرمان خود جدی باشیم (اشتیاق مان برای یکی شدن یا خدا بسیار زیاد باشد)، نیازهای مان بطورخود بخودی با اومورد مذاکره قرار می گیرد و ما خواهیم دانست که بعد چکار باید بکنیم. این یک روند بسیار نزدیک وعمیق  است که در سطح احساسات درونی ما، بصورت وحدت درونی تظاهر می کند.

ما قبل از اینکه بدانیم، دانستگی را بصورت عمیق در درون خود تجربه می کنیم.  اگر چنین چیزی برای شما پیش بیاید می توانید مطمئن باشید که این هدایت الهی است نه حقه بازی های ذهن.  بهترین راه پرورش و آماده سازی باکتی این است که قلب را پالایش کنیم. این  کار از طریق همه تمرینات پیشرفته یوگا که ما تاکنون در این جا شرح داده ایم مخصوصاً مدیتیشن صورت می گیرد.  یک قلب پالایش یافته قلبی است که بطور سرور آمیزی ساکت است. ا

مدیتیشن، "شاهد خاموش" درون ما را  که آگاهی عمیق قلبی است فرا می خواند و ما را قادر به انتخاب می کند، تا بدانیم که عواطف مان را به چه جهتی سوق دهیم.  قبل از شاهد،  ما با افکار و عواطفمان به هر طرفی کشیده می شدیم،  زیرا ما خودمان را با آنها شناسایی می کردیم( خودمان را با افکارمان یکی می دانستیم).  با شاهد خاموش ما خود را ورای همۀ آنها تجربه می کنیم،  بنابراین افکار و عواطف مانند اشیائی می شوند که ما می توانیم قبل از اینکه تظاهرات بیرونی پیدا کنند آنها را [در جهتی که بخواهیم ] هدایت کنیم.  ما می توانیم یک  " نظارت درونی" مستمر روی افکار و عواطف خود اعمال کنیم تا از مشکلات ناشی از بیرون جهیدن هر چیزی که در درون ما در جهات مختلف پرواز می کند جلوگیری کنیم. کار کردن از سطح شاهد خاموش، در ما این عادت را ایجاد می کند که بتوانیم مسیر افکار و عواطف عمیق درون ذهن را قبل از رسیدن به سطح تغییردهیم. این در درس اول باکتی 67 # توضیح داده شد.

این روند درونی باکتی بیشتر در مورد حس کردن است تا فکر کردن. درعمق درون ما مرز مشخصی بین حس کردن و فکر کردن وجود دارد. این مرز در محل برخورد قلب و ذهن است، و آن نقطه، نقطۀ سکوت است.  نقطۀ تعادل بین قلب و ذهن بطرز سرور آمیزی ساکت است، و  مقصد نهایی یوگا عمل کردن از آن نقطه است، یعنی زندگی کردن در اتحاد با خدا.  مدیتیشن و دیگر تمرینات پیشرفتۀ یوگا برای بوجود آوردن این اتحاد است.

در دنبالۀ این درس تمرینات بیشتری خواهد آمد( طولانی کردن مانترا- سامیاما و تکنیک های جسمی) که حضور ساکت درون قلب ما را بسط خواهد داد و این ها شاهد (سرور آگاهی خالص) و باکتی ما را قوی تر می کند.  

اگر شما اکنون خواهان فعالیت بیشتر هستید ،  به خدمت کردن و نیکی کردن روی آورید، دیگران را یاری کنید   وخواسته ها و عواطف خود را به آن تسلیم کنید. همۀ عواطف می توانند بدین طریق جهت داده شوند.  این مسیر سرسپردگی[surrender ] است ،  کاری است که ما می توانیم همیشه و همه جا انجام دهیم.  خیلی برای قلب خوب است.  اما زیاده روی نکنید.  ما نمی خواهیم که این کار را بقیمت از دست دادن تمرینات نشسته خود بکنیم.  بهترین باکتی آن باکتی است که ما را وادار به تمرین مرتب روزانه می کند.

استاد در درون شماست.

No comments: