Thursday, October 13, 2011

درس 89 – کادِسوس (سمبل علم پزشکی نوین)، نشانی از من و توکادِسوس (سمبل علم پزشکی نوین)، نشانی از من و تو

پرسش: من می دانم که شما در درس های خود جانب سادگی را گرفته اید و همان طور که در دروس قبل گفتید به ما توصیه می کنید که کاری به موتور ماشین نداشته باشیم، و فقط حواسمان به رانندگی باشد، اما من در مورد آیدا و پینگالا خیلی کنجکاو هستم. بنظر شما آیا این دو ارتباطی با مسیر اعصاب در نوروآناتومی و آناتومی اعصاب در پزشکی غرب ندارد؟ آگر دارد آیا ممکن است مرا به مرجع آن هدایت کنید؟

پاسخ: سؤال خوبی است.متشکرم. من مطمئن هستم که این دو به نحوی با نورولوژی در ارتباط هستند، اما از آنجا که من پزشک نیستم نمی توانم پاسخ قاطعی به سؤال شما بدهم. با این همه سمبل حرفۀ پزشکی مدرن یا کادسوس که از دو مار تشکیل شده که به دور یک عصا یا محور پیچیده و بالا می روند و در بالا بالهای یک موجود پرنده مانند را که سر کروی درخشان دارد گاز گرفته اند، می تواند نشانۀ سوشومنا، آیدا و پینگالا یاشد. بنابراین یونانی ها یا کسانی که اول این سمبل را درست کرده اند احتمالاً ارتباط بین علوم پزشکی و آناتومی معنوی انسان را می دانسته اند. اینکه دانش پزشکی جدید به چنین ارتباطی پی برده باشد یا نه سؤال دیگری است. شاید اکنون زمانی برای تجدید حیات دانش پزشکی باشد. اگر ما تمرینات روزانۀ خود را انجام دهیم، و حقیقت با شکوه اکستاتیکی را که در درون ما در جنب و جوش است بیدار کنیم، حتماً این ارتباط را درک خواهیم کرد. هیچ کس نمی تواند این ارتباط را انکار کند.

استاد در درون شماست.


No comments: