Thursday, October 13, 2011

درس 88 : معجزۀ باکتی یا اشتیاقپرسش وپاسخ - معجزۀ باکتی  یا اشتیاق

پرسش: تمریناتی که درین دروس ارائه شده خیلی خوب است، اما من سؤالی دارم که ممکن است کمی عجیب بنظر برسد. من متوجه شده ام که فقط با خواندن نوشته های شما حالت سرور و اکستسی پیدا می کنم.آنگار که وقتی دارم آنها را می خوانم هستی من با آنها هم نوا می شود. من به خاطر مقداری آموزش که در زمینۀ اِن اِل پی دارم می دانم که هر چیزی می تواند براساس ساختار ویژۀ افراد حالت و اثر خاصی در افراد ایجاد کند، و این را هم می دانم که کلام می تواند اثرات آرامش بخشی داشته باشد، اما این حالت متفاوت است. می خواهم نظر شما را درین باره بدانم و ببینم که پاسختان چه تأثیری بر من دارد.

پاسخ: بله نحوۀ عملکرد باکتی یا اشتیاق باورنکردنی و حیرت آوراست. وقتی که ما در معرض جلوه هایی از حقیقت قرار می گیریم چیزی در ما زنده می شود. حقیقت همیشه در ما زنده بوده است. بنابراین وقتی کسی سعی می کند چیزی بنویسد که حقیقتی در آن است، این حالت برای ما پیش می آید. لازم نیست که آنچه که ما می نویسیم کامل باشد، کافیست که فقط در جهت درست باشد. وقتی که ما چنین چیزی را ببینیم، سیستم عصبی ما آنرا می شناسد.من در چند درس پیش یادآوری کردم که بخشی از انگیزۀ من در نوشتن این دروس این بوده است که باکتی افراد را برای حرکت بسوی معنویت برانگیزد. من امیدوارم که آشکار کردن و پرده برداشتن ازین دانش عملی، که من در طول زندگی جمع آوری کرده ومورد استفاده قرار داده ام بتواند الهام بخش افراد باشد و هرکس به فراخور حال خود ازین تمرینات بهره مند شود. 

تنها خواهش من این است که این تمرینات را محتاطانه بکار ببندید، و از شکوفایی باکتی خود خردمندانه پیروی کنید. درین صورت می توانید مطمئن باشید که یکسره به مقصد معنوی خود خواهید رسید. من افتخار می کنم که توانسته ام اشتیاقی را که شما برای رسیدن به حقیقت دارید کمی شعله ور تر کنم. شما خواهید دانست که "او" در همه جا هست.

استاد در درون شماست.


No comments: