Sunday, January 30, 2011

درس 19: پرسش و پاسخ - چه مرامی را دنبال کنم؟پرسش و پاسخ - چه مرامی را دنبال کنم؟

پرسش: من مدت پنج سال است که نوع متفاوتی ازمدیتیشن را تمرین می کنم ، و نمی دانم چطور ادامه بدهم. روش مدیتیشن شما خیلی خوبست. من بلافاصله متوجه این مسئله شدم. اما من اصلاً قرار نیست که اینجا باشم، زیرا مرامی که من دنبال میکنم اجازه آ موزش چیزی خارج از تمرینهایش را نمی دهد. بنظرشما چکار باید بکنم؟

پاسخ: همان طور که  در مقدمه تذکر داده شد این بحث از هیچ دیدگاه خاصی حمایت  نمی کند، و با هیچ مرامی که آموزشهای  معلم یا سلسلۀ خاصی را دنبال می کند مخالفت ندارد. هر دیدگاهی اهداف خودش را دارد. این به خود فرد مربوط می شود که جنبه های مثبت و منفی دیدگاههای مختلف را ار زیابی کرده و آن راهی را انتخاب کند که بهترین نتیجه را نوید می دهد. هر کسی به گونه ایست، اما در عین حال همۀ ما از قابلیت های یکسانی برخورداریم و تارهای یک رشتۀ الهی ـ که سرور آگاهی سکوت ناب است ـ می باشیم. اگر ما به طور روزمره با آن سکوت ناب در ارتباط باشیم واز طریق تمریناتی که به مرور به طور فزاینده ای قویتر می شوند به  پرورش و نهادینه کردن آن ادامه دهیم، نمی توانیم به آن نرسیم.اگر راهی که می روید خوبست در آن باقی بمانید. اگر پس از مدتی به رضایت خاطر رسیدید، بدانید که در جای .درستی قرار دارید. بااین حال اگر می بینید که آن مرام نقش خود را نسبتاً خوب بازی می کند اما  از بعضی جنبه ها کامل نیست، جرأت و انعطاف پذیری داشته باشید و سعی کنید که جنبه های ناقص آن را کامل کنید. در پایان  این شما هستید که بایستی با کوششهای خود و از طریق سر سپردگی و بکارگیری جامع ترین تمرینات موجود سرورآگاهی را کشف  کند.

این دیدگاه ممکن ست با مرام هایی که اصرار دارند که رستگاری جز از راه مرام آنها بدست نمی آید مغایرت داشته باشد. شاید این طور باشد، اما آن مرام ها هم چنین در را بروی تحقیق بیشتر و بررسی علمی در مورد تمریناتی که باعث دگرگونی معنوی انسان می شود می بندد. روشهای علوم غربی می تواند در این زمینه چیزهای بیشتری عرضه کند. موفقیت علوم غربی در بسیاری از حوزه ها  حیرت انگیز است. اکنون وقت آن فرا رسیده است که این روشهای پیشرفته علمی  در حوزۀ دانشهای معنوی هم بکار گرفته شود.

اینن بحث نتیجۀ یک بررسی وسیع در مورد تعداد زیادی از تمرینات پیشرفتۀ یوگا در طی سالیان دراز است. ثمرۀ این سفر فراهم آوردن سیستمی از تمرینات منسجم و هماهنگ است. اگر در اینجا چیزی می یابید که به پیشرفت شما کمک می کند، از آن بهره مند شوید. اما اگر در عین حال با مرام کنونی شما اصطکاک پیدا می کند، شما باید خودتان یک جوری مشکل را حل کنید. در نهایت پاسخ در خود شماست. از قلبتان پیروی کنید. یک برخورد بالقوه چیز بدی نیست. آن محکی برای پایداری شماست و شما را بسوی  حقیقت رهنمون می شود.  
سنت های مقدس معنوی از ارزش زیادی برخوردارند، با این حال زمانه عوض شده و ما امروز شاهد ظهور دیدگاه های بازتری هستیم که دانش معنوی ای را آزموده و به کار می گیرند که  برای جویندگان حقیقت و راهروان خردمند بسیارمناسبتر است.  پیشرفت معنوی هریک از انسانها تأثیر ژرفی بر تمام بشریت دارد. تغییر در راه است و چیز خوبی ا ست.

استاد در درون شماست


1 comment:

چیاکو said...

تغییر در راه است
زمان نوشتن دائو فرا رسیده
استاد درون شماست
هفتم نوامبر 2020