Monday, May 9, 2011

درس 65: پرسش و پاسخ - غده های هیپوفیز و صنوبری پرسش و پاسخ – غده های هیپوفیز و صنوبری

پرسش- وقتی که سامباوی را مطابق دستور انجام می دهم،  در مغزم کششی بطرف جلو احساس می کنم، و همان طور که شما گفتید یک حس جنسی در قسمت های پایین دارم. آیا اینها ربطی به غده های هیپوفیز و صنوبری دارد؟

پاسخ: خیلی خوب است که شما بین سامباوی و قسمتهای پایین ارتباطی حس می کنید. چیز خوبی دارد اتفاق می افتد. هیچ شکی نیست که غدد هیپوفیز و صنوبری در روند معنوی انسان نقش دارند. عصب ستون مهره ای از کنار هردوی آنها می گذرد، و سامباوی هردوی آنها را مستقیماً تحت تأثیر قرار می دهد. ما بزودی یکی دیگر از تمرینات پیشرفتۀ یوگا را یاد خواهیم گرفت که به آن کچاری می گویند، که آنهم روی این دو غده و همچنین بسیاری از جنبه های فیزیولوژی و نورولوژی کار می کند.

غدۀ صنوبری در وسط سر نزدیک جایی قرار دارد که عصب ستون مهره ای به طرف جلو می چرخد. اگر شما انگشتان خود را روی سرتان بالای سوراخ گوشها و هم سطح شقیقه هایتان بگذارید، مستقیماً به آن اشاره کرده اید. غدۀ هیپوفیز بین دو شقیقه، در یک ساختار استخوانی قرار دارد که در بالای حلق، حفرۀ بزرگی که از قسمت نرم سقف دهان بالا می رود جای دارد.

بیدارکردنِ رساناییِ اکستاتیک در عصب ستونِ مهره ای، پیوند بین غدۀ هیپوفیز و غدۀ صنوبری را تحریک می کند، و این منجر به باز شدن چشم سوم  یا بینش درونی می شود. این فرآیند به قدری پیچیده است که تمام سیستم عصبی را درگیر می کند. در آینده علم  خواهد توانست فعل و انفعالاتی را که باعث دگرگونی انسان و رسیدن به مرحلۀ روشن بینی می شود کشف کند.

فعلاً بهتر است که چنین امور پیچیده ای همانند آنچه که در درسهای قبلی دربارۀ چاکراها گفتیم پوشیده باقی بماند. در غیر اینصورت این خطر وجود دارد که ما بیش از حد به جزئیات درونی توجه کنیم و تمرکز خود را از روال سادۀ تمرین که باعث گشوده شدن سیستم عصبی مان بروی تجربۀ الهی است، از دست بدهیم.

تمرکز ما در تمرینات پیشرفتۀ یوگا بر این است که با کنترل های اصلی که مکانیسم پیچیدۀ درونی را تحت تأثیر قرار می دهد، سیستم عصبی خود را به سطح بالاتری از کارکرد ببریم، وبطور طبیعی به افزایش سرورآگاهی خالص و تجربیات اکستاتیک در زندگی روزمره استمرار بخشیم.

اگر شما یک پزشک، نورولوژیست، بیولوژیست، یا فقط یک فرد کنجکاو باشید، همۀ این چیزها بسیار پر جاذبه هستند. اما اگر تصمیم دارید که روی اعمال درونی فرآیند روشن بینی تحقیق کنید، توصیه می کنیم که این کار را در طول تمرین انجام ندهید. بهتر است در موقع پرواز فقط به کنترل های اصلی توجه کنید، و وقتی که به سلامت به زمین فرود آمدید، آنگاه با آرامش خاطر به کارکرد درونی موتور هواپیما بپردازید.

استاد در درون شماست.No comments: