Monday, May 9, 2011

درس 51: پرانایاما، پرسش و پاسخ - صدای غرُغرُ عجیبپرانایاما، پرسش و پاسخ-صدای غرُغرُ عجیب

پرسش: پرانایاما برای من خیلی خوب پیش می رود، و تنفسم خیلی آرام می شود. اما چیز عجیبی اتفاق می افتد. انگار هوا در شکمم جمع می شود، و روده هایم سرو صدای عجیبی می کند. بجز این، داغی وخنکی نعنا مانندی هم در بدنم احساس می کنم. چه اتفاقی دارد می افتد؟

پاسخ: این نشانۀ خوبی از پیشرفت است و بدین معنی است که پرانا دارد از ناحیۀ لگن بطرف دستگاه هاضمۀ شما بالا می آید و هوا بدرون کشیده می شود تا با پرانا مخلوط شود. قطعاً شما در آنجا غذا هم دارید. پرانا، هوا و غذا سه عاملی هستند که وقتی بدن به مراحل بالاتر کارکرد خود تغییر شکل می دهد، فرایند جدیدی را که دارد رخ می دهد تغذیه می کنند.

در واقع، چاکرای شکم دارد فعال می شود. در زبان سانسکریت که زبان بینش قدیم هند است، به این چاکرا " مانی پورا" می گویند که به معنی شهر جواهرات است و به احساس داغیی که شرح دادید اشاره دارد. چینی ها درین مورد چندان رومانتیک نیستند. در تائویسم به آن "کالدرون" می گویند که به جریان ترکیب و طبخی که در شکم در حال انجام است اشاره دارد. مهم نیست که چه نامی به آن بدهیم. با هر نامی که آنرا بخوانیم، آن یک روند ملموس در بدن است که با پیشرفت در تمرینات پرانایاما و مدیتیشن تحریک می شود. همین طور که بدن وسیستم عصبی ما بتدریج پالایش می یابد، نفس بطور طبیعی شروع به متوقف شدن می کند، و نوع جدیدی از بیولوژی در ما پدیدار می شود.

اما این کار به کجا می انجامد؟ ما می دانیم که ذهن و بدن باهم در ارتباطند. وضعیت سیستم عصبی ما تعیین کنندۀ آن چیزیست که ما می توانیم تجربه کنیم. تمرینات پیشرفته یوگا در کار پالایش و باز کردن سیستم عصبی هستند. این  از کارکرد زیستی(بیولوژیک ) ما جدا نیست. وقتی که وضعیت عصبی ما تغییر می کند، بیولوژی ما هم دگرگون می شود. در نوشته های مذهبی قدیم، به تغییرات  شیمیایی درونی و مواد معجزه گری اشاره می شود که در بدن تولید می شود و "سوما" و "نکتار" نامیده می شوند. آنها  مواد بیولوژیکی هستند که وقتی بدن به مرحلۀ بالاتری تغییرحالت می دهد در بدن تولید می شوند. روندی که در دستگاه هاضمه صورت می گیرد یکی از عوامل مهم تولید عصاره های پالایش یافته بیولوژیک در بدن انسان است. این عصاره ها از دستگاه هاضمه بالا می روند و نقش اصلی را در کل دگرگونی های نورولوژیک و بیولوژیک بدن ما بازی می کنند. ما براحتی می توانیم تأثیر عمل این عصاره ها را در بدنمان هم در موقع تمرین و هم در فعالیتهای روزانه مشاهده کنیم. ما شاهد این دگرگونیی هستیم  که در درون ما و از طریق حواس پاکسازی شدۀ ما در حال انجام است. در موقع خودش، تمایز بین بدن و شاهد ( سرورآگاهی خالص) برطرف می شود و آنها به یک زنجیرۀ واحد تبدیل می شوند. این دگرگونی بهمان اندازه که بیولوژیک است، معنوی هم هست. آنها دو جنبۀ یک واقعیت هستند. بنابراین ما نباید از تغییرات بیولوژیکی که در ارتباط با سفر معنوی در ما صورت می گیرد تعجب کنیم. ما در راه ورود به زندگی جدید خود در یوگا( وحدت) هیچ چیز کشف نشده ای باقی نمی گذاریم.

بشریت برای هزاران سال روشن بینی را چیزی تلقی می کرد که فقط برای عدۀ معدودی از خواص اتفاق می افتد، انگار که این فرایند از جایی دیگر یا از طرف کسی دیگر می آید، یک فیض معنوی است که مانند معجزه تنها برمقربین درگاه خدا نازل می شود. این عقیده ای نادرست دربارۀ بشریت و قابلیتهای آنست، و باعث محدودیت پیشرفت فردی می شود. درین عصر علمی، ما می خواهیم روند دگرگونی معنوی را بصورتی که هست – یعنی از طریق بکارگیری روشمند دانشی خاص- بشناسیم.

حقیقت اینست که همۀ ما از طریق سیستم عصبی بشری خود دسترسی یکسانی به زندگی الهی داریم. شما می توانید خود بخواهید که برگزیده باشید، به شرط آنکه حاضر باشید برای آن مایه بگذارید و کاری را دنبال کنید که شمارا بدان سو هدایت می کند. این کار بکارگیری دانش دگرگونی انسان از طریق انجام تمرینات معنوی روزانه است.

استاد در درون شماست.


No comments: