Wednesday, December 23, 2015

درس 117 : پرسش و پاسخ - یافتن مانترایی که هیچ معنایی نداشته باشد


پرسش و پاسخ - یافتن مانترایی که هیچ معنایی نداشته باشد

از: یوگانی

به اعضای جدید توصیه می شود که دروس را از اول بخوانند زیرا ممکن است که دروس قبلی پیش نیاز درس اخبر باشند.

پرسش : از آنجا که همۀ مانتراها حتی آنهایی که به زبان سانسکریت هستند دارای معانی خاصی هستند،. من چطور می توانم مانترایی پیدا کنم که هیچ معنایی نداشته باشد؟


پاسخ: داشتن یا نداشتن معنا به چگونگی بکار بردن مانترا مربوط می شود. در مدیتیشن  صدای مانترا در مقایسه با افکاری که در طول تمرین پیش می آید ( از جمله معنای مانترا) از اهمیت بیشتری برخوردار است. یعنی در واقع این صدای مانترا است که باعث پالایش درونی می شود. بنابراین با توجه به روشی که صدای مانترا در درون ما عمل می کند مانترا معنایی ندارد.


مثلاً صدای اَم را در نظر بگیرید. اَم نه تنها یک کلمۀ انگلیسی است، بلکه در بسیاری از کلمات دیگر مانند " رم، کم، بم، دم و مانند  آن هم وجود دارد. لازم به یادآوری نیست که این کلمه معانی بیشماری هم در زبان های دیگر دارد. آیا وقتی که ما به صدای اَم فکر می کنیم به همۀ معانی آن هم فکر می کنیم؟ نه. این امر بستگی به  آن دارد که ما آن صدا را در چه زمینه و موقعیتی بکار ببریم.

مانترا در مدیتیشن کاربرد ویژه ای دارد، و به شیوۀ خاصی  بکار می رود تا ما را بدرون و به سکوت ذهنی ببرد. در این روش استفاده، ما معنای آن را رها می کنیم. البته سعی هم نمی کنیم که معنای کلمه را از ذهن مان بیرون کنیم، زیرا این کار خود بخود در طول مدیتیشن اتفاق می افتد. موضوع خیلی ساده است. وقتی که از مانترا استفاده می کنیم، در واقع شیوۀ خاصی از فکر کردن را دنبال می کنیم، یک روال ساده که هر وقت برای انجام مدیتیشن می نشینیم، آن را دنبال می کنیم تا آن که بصورت عادت درآید. بخشی از این پروسه این است که به سادگی مانترا را بر افکار دیگری که در طول مدیتیشن پیش می آید ترجیح  بدهیم. وقتی که این عادت ایجاد شد، دیگر معانی مانترا به ذهن نمی آیند. اَم فقط یک مانترا است، یعنی صدایی است که هیچ معنایی ندارد. هر صدای دیگری هم که با این شیوه بعنوان مانترا بکار برود معنایی ندارد.


برای توضیح بیشتر دربارۀ روال صحیح مدیتیشن به درس 13 مراجعه کنید.


استاد در درون شماست.

                                                  

No comments: